Gemensam vilja till utveckling av nytt kulturkvarter i Falun

Idag yttrade sig kommunstyrelsens ledningsutskott över Landstinget Dalarnas kultur och bildningsplan för nästa mandatperiod. Kultur och idrott är en del av Faluns identitet. Efter de senaste årens satsningar på Lugnet och Kulturhus tio14 vill vi nu gå vidare. Vi ser potential i och möjligheten att skapa ett kulturkvarter vid Magasinet och det gamla stationsområdet. Här finns förutsättningar för nya miljöer för konserter, teater, nöjen och evenemang. Det skulle ge Falun ett utvecklat kultur- och nöjesliv.

– Kulturen har en viktig roll i samhällsutvecklingen. Därför är det jätteviktigt att vi som residensstad i Dalarna, och värdkommun för flera av länskulturinstitutionerna, yttrar oss när Landstinget vill ha våra synpunkter på planerna framöver, säger Jonas Lennerthson (S) ordförande i kultur och fritidsnämnden.

Ett nytt konserthus för bland annat Dalasinfoniettan finns med i förslaget till regional kultur- och bildningsplan. Samtidigt framgår det inte vilka krav som avses för att en scen ska anses ha konserthuskvalitet. Detta hoppas vi ska förtydligas innan planen antas under hösten.

Länskulturinstitutionerna och Dalasinfoniettans placering i länet har debatterats under våren. Vi presenterade då tre förslag till lösning för Dalasinfoniettan. Nu tar vi fram fördjupade underlag för två av dessa.

– Vi anser att det finns ett värde i att kulturinstitutionerna finns samlade i residensstaden. Förutom att jobba vidare med förbättringar av Kristinehallen så är vi nu överens om att direkt efter sommaren initiera en förstudie om att utveckla stationsområdet i riktning mot ett kulturkvarter med ett rikt innehåll, säger Joakim Storck (C), kommunalråd.

Det ena förslaget handlar även i fortsättningen om en om- och tillbyggnad av Dalasinfoniettans befintliga konsertlokal i Kristinehallen. Det andra förslaget som vi nu går vidare med bygger på idén om ett kombinerat konsert- och teaterhus på stationsområdet mellan Magasinet och lokstallarna.

– Vi står inför hotet att för oss viktiga länskulturinstitutioner överväger att byta ort. Då är det en styrka för Falun om det finns en politisk enighet, när vi för diskussioner med landstinget. Vi ser det som oerhört viktigt för Faluns utveckling att bygga vidare med en plattform för kulturell- och idrottslig utveckling, säger oppositionsrådet Jan E Fors (M).

Det nya är att vi vill ta ett samlat grepp om hela stationsområdet och låta kulturen vara grunden för den fortsatta utvecklingen av området. Det handlar om att titta på fysiska förutsättningar, vilka funktioner som kan utvecklas med hänsyn till befintlig verksamhet, och hur arkitekturen hos Magasinet och lokstallarna kan tas tillvara för att ge området karaktär.

– Kulturen kommer att spela en allt viktigare roll i framtiden. Det är viktigt att Falun som residensstad fortsätter att utvecklas i den riktningen säger Maj Ardesjö (Mp), vice ordförande i kommunstyrelsens utvecklingsutskott.

I våra planer ser vi en samverkan mellan kommun, landsting, privata aktörer och kulturföreningar. Ett sådant samarbete garanterar dynamik och utveckling och blir en kulturell magnet. Parallellt arbetar vi med utveckling av nuvarande Kristinehallen. Dialog och samspel är nyckelorden för ett gott framtida resultat.

Vi instämmer annars i de formuleringar som finns i kultur- och bildningsplanen om att samverkan bör stärkas inom länet, och särskilt mellan Falun och Borlänge som de största kommunerna.

– Kultur och bildning är ett centralt och utmärkande karaktärsdrag för Faluns identitet och profil. Det vill vi säkerställa att det fortsätter att vara, säger Jessica Wide (S) kommunalråd.

Den fortsatta dialogen är avgörande. Landstinget Dalarna måste vara sammankallande och ta initiativ till dialog med kommunerna gällande både Dalasinfoniettan, Musik i Dalarna och länskulturen som helhet. Endast på så sätt kan vi få till stånd ett länsövergripande ansvar och engagemang.

 

Joakim Storck (C), kommunalråd
Jonas Lennerthson (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden
Jessica Wide (S), kommunalråd
Maj Ardesjö (Mp), vice ordförande i kommunstyrelsens utvecklingsutskott
Jan E Fors (M), oppositionsråd


Facebooktwitterlinkedin

En moderat berättelse om Falun

Vem man skall rösta på handlar, förutom om budskapet och idéerna bakom samhällsbygget, till stor del om trovärdighet. Moderaterna i Falun har idéer och förslag nedbrutet till lokal nivå, samt en analys av vad Falun behöver. Vi är också förberedda att tillsammans med först och främst allianspartier förvalta en valseger, så att våra förslag blir verklighet.
Falu kommun omsätter över 3,3 miljarder kronor, som skall användas klokt och för falubornas bästa.

Välfärden
Välfärden innebär en bra förskola och skola. Skolan måste hålla en hög kvalitet och ge en god utbildning. Inom förskolan är det också särskilt viktigt med hög personaltäthet. Vi vill befästa Falun som en attraktiv skolstad.

Inom omvårdnaden behövs såväl trygghetsboende och anhörigstöd som hemtjänst och särskilt boende. Omsorgen skall vara rättvis och fyllas med ett relevant innehåll. Vi gillar dessutom valfrihet, vilket innebär positiv konkurrens och stimulerar såväl privata som kommunala utförare.

Socialtjänsten har idag svårt att hålla budget. Här skall det inte prutas men arbetet måste vara effektivt och ändamålsenligt. En primär utmaning för oss är att tillsammans med förvaltningen få bättre kontroll över kostnaderna i socialtjänsten.

Kultur och fritid
Faluns profil som både en kultur- och idrottsstad skall värnas. Att satsa på dessa områden är en investering för ett större Falun som gynnar såväl faluborna som besöksnäringen. Våra kulturinstitutioner samt både Världsarvet och Lugnet ska fortsatt utvecklas.

Landsbygd och centrum
Samspelet mellan stad och landsbygd är viktigt och en styrka för Falun. Vi har runt 20 000 invånare på landsbygden och där ska finnas service, kommunikationer och bredband. Man skall kunna bo på landsbygden, kunna arbeta där och snabbt kunna ta sig till andra platser. Pendelparkeringar måste etableras för att underlätta arbetspendling.
Centrum är kommunens vardagsrum. Där måste det finnas butiker, restauranger, caféer och kultur med evenemang. Ett ökat bostadsbyggande i centrum ökar också efterfrågan och ger mer rörelse.

Arbete och företagande
Fler jobb är grunden för både välfärd och integration. För att få fler jobb måste vi arbeta för ett företagsklimat i toppklass. Då kan befintliga företag växa och nya vilja söka sig hit. Det är i de små företagen den framtida utvecklingen kommer att ske.
Vi måste bättra oss på att se företagandet som en värdeskapande resurs och ge utrymme för kreativa människor. Hela vår samlade välfärd bygger på att det finns företag som skapar arbetstillfällen och genererar skatteinkomster.

Ett bättre Falun
Skall man ge god samhällsservice, hållbarhet och utveckling i Falun, så måsta politiken också vara skickad att ta ansvar och leda. Man måste se till att kommunens förvaltningar är effektiva och styrs väl. Dessutom måste politiken ha förmåga och modet att prioritera.
Plattare organisationer och att göra saker rätt leder till att kommunens anställda har möjlighet att utvecklas i arbetet. Att kommunen är en god arbetsgivare är viktigt för medarbetarna. Det ökar trivseln, ger lägre kostnader och leder till bättre service.

Det behövs också en politik som har idéer om samhället och förmåga att göra verkstad; att lyssna, tänka igenom förslag och genomföra dem. Vi har redan i nämnderna visat att vi både kan samarbeta och tänka nytt. Vi sätter Falun bästa främst, före kortsiktiga politiska poäng.

Moderaterna ser till resultatet! Varje skattekrona skall ge effekt och bidra till nödvändig verksamhets- och samhällsutveckling. Vi ser till falubornas bästa och hoppas på din röst i valet. Får vi förtroendet kommer vi att förvalta det genom att arbeta för ett gott resultat och en trygghet i livets olika skeden.

Vi ser fram mot en spännande höst!


Facebooktwitterlinkedin