Idag yttrade sig kommunstyrelsens ledningsutskott över Landstinget Dalarnas kultur och bildningsplan för nästa mandatperiod. Kultur och idrott är en del av Faluns identitet. Efter de senaste årens satsningar på Lugnet och Kulturhus tio14 vill vi nu gå vidare. Vi ser potential i och möjligheten att skapa ett kulturkvarter vid Magasinet och det gamla stationsområdet. Här finns förutsättningar för nya miljöer för konserter, teater, nöjen och evenemang. Det skulle ge Falun ett utvecklat kultur- och nöjesliv.

– Kulturen har en viktig roll i samhällsutvecklingen. Därför är det jätteviktigt att vi som residensstad i Dalarna, och värdkommun för flera av länskulturinstitutionerna, yttrar oss när Landstinget vill ha våra synpunkter på planerna framöver, säger Jonas Lennerthson (S) ordförande i kultur och fritidsnämnden.

Ett nytt konserthus för bland annat Dalasinfoniettan finns med i förslaget till regional kultur- och bildningsplan. Samtidigt framgår det inte vilka krav som avses för att en scen ska anses ha konserthuskvalitet. Detta hoppas vi ska förtydligas innan planen antas under hösten.

Länskulturinstitutionerna och Dalasinfoniettans placering i länet har debatterats under våren. Vi presenterade då tre förslag till lösning för Dalasinfoniettan. Nu tar vi fram fördjupade underlag för två av dessa.

– Vi anser att det finns ett värde i att kulturinstitutionerna finns samlade i residensstaden. Förutom att jobba vidare med förbättringar av Kristinehallen så är vi nu överens om att direkt efter sommaren initiera en förstudie om att utveckla stationsområdet i riktning mot ett kulturkvarter med ett rikt innehåll, säger Joakim Storck (C), kommunalråd.

Det ena förslaget handlar även i fortsättningen om en om- och tillbyggnad av Dalasinfoniettans befintliga konsertlokal i Kristinehallen. Det andra förslaget som vi nu går vidare med bygger på idén om ett kombinerat konsert- och teaterhus på stationsområdet mellan Magasinet och lokstallarna.

– Vi står inför hotet att för oss viktiga länskulturinstitutioner överväger att byta ort. Då är det en styrka för Falun om det finns en politisk enighet, när vi för diskussioner med landstinget. Vi ser det som oerhört viktigt för Faluns utveckling att bygga vidare med en plattform för kulturell- och idrottslig utveckling, säger oppositionsrådet Jan E Fors (M).

Det nya är att vi vill ta ett samlat grepp om hela stationsområdet och låta kulturen vara grunden för den fortsatta utvecklingen av området. Det handlar om att titta på fysiska förutsättningar, vilka funktioner som kan utvecklas med hänsyn till befintlig verksamhet, och hur arkitekturen hos Magasinet och lokstallarna kan tas tillvara för att ge området karaktär.

– Kulturen kommer att spela en allt viktigare roll i framtiden. Det är viktigt att Falun som residensstad fortsätter att utvecklas i den riktningen säger Maj Ardesjö (Mp), vice ordförande i kommunstyrelsens utvecklingsutskott.

I våra planer ser vi en samverkan mellan kommun, landsting, privata aktörer och kulturföreningar. Ett sådant samarbete garanterar dynamik och utveckling och blir en kulturell magnet. Parallellt arbetar vi med utveckling av nuvarande Kristinehallen. Dialog och samspel är nyckelorden för ett gott framtida resultat.

Vi instämmer annars i de formuleringar som finns i kultur- och bildningsplanen om att samverkan bör stärkas inom länet, och särskilt mellan Falun och Borlänge som de största kommunerna.

– Kultur och bildning är ett centralt och utmärkande karaktärsdrag för Faluns identitet och profil. Det vill vi säkerställa att det fortsätter att vara, säger Jessica Wide (S) kommunalråd.

Den fortsatta dialogen är avgörande. Landstinget Dalarna måste vara sammankallande och ta initiativ till dialog med kommunerna gällande både Dalasinfoniettan, Musik i Dalarna och länskulturen som helhet. Endast på så sätt kan vi få till stånd ett länsövergripande ansvar och engagemang.

 

Joakim Storck (C), kommunalråd
Jonas Lennerthson (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden
Jessica Wide (S), kommunalråd
Maj Ardesjö (Mp), vice ordförande i kommunstyrelsens utvecklingsutskott
Jan E Fors (M), oppositionsråd


Facebooktwitterlinkedin