• Falualliansen tar ansvar för en hållbar utveckling i Falun

I artiklar på insändarsidorna i DT och DD samt på sociala medier har både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna kommenterat våra beslut i fullmäktige om budget 2020 och i socialnämnden angående Dialogen.

Synpunkten att vi anvisat för lite pengar på snart sagt alla områden är lätt att bemöta då vare sig V eller S har det resultat i budgeten som krävs om vi inte ska låna pengar av nästa generation. Här har V på något underligt sätt hävdat att man har stöd av experterna på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Det är fel. Har man stora investeringsbehov, som Falun har, bör överskottet vara minst de två procent vi strävat efter i Falualliansen. Vilket SKL bekräftar.

Socialdemokraterna har i år över huvud taget inte tagit ansvar för socialnämndens budget. Ett befarat fortsatt stort underskott i förhållande till budget måste hanteras! Vi har tagit del av socialförvaltningens analys av verksamhetens olika ansvarsområden. Många insatser är lagstyrda och har en kostnadsutveckling som är svår att hantera. Vi jobbar därför tillsammans med förvaltningen för att hitta alternativa insatser som går att hantera ekonomiskt. Bland annat försöker vi rekrytera fler familjehem i egen regi och resursgruppen förstärks därmed för detta. En del av den satsningen handlar om att rikta mer öppenvård till våra familjehem och att det arbetet utgår från resursgruppen istället för Dialogen. I Falualliansens budget har vi avsatt medel för utveckling av arbetet ”Tillsammans för varje barn” vilket också riktas mot förebyggande arbete bland barn och unga.

Andra insatser har vi hela ansvaret för och här har vi försökt hitta effektiviseringar för att våra insatser skall bli mera sammanhållna sett ur den enskilde behövandes perspektiv. Det är här vi tror att Dialogen kan utvecklas. Vi skall inte avveckla Dialogen, vilket vissa vill ge sken av! Vi vill också utveckla samarbetet mellan socialtjänsten, skolan och kommunens arbetsmarknadsinsatser.

Falualliansen tar ansvar för en hållbar utveckling i Falun. Vi bygger dessutom vårt arbete under den här mandatperioden på målen i Agenda 2030. Det innebär bland annat en prioritering av klimat, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Välkommen att delta i det arbetet.


Facebooktwitterlinkedin